Цели

 

blog3

 Разработване на общност за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката чрез активно учене с цел:

  • запознаване на всички заинтересовани страни със специфичните нужди от ТПОО (техническо и професионално образование и обучение) на техническия и инженерния персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката, който е един от най-уязвимите по отношение на недостига на умения, необходими за Индустрия 4.0, за да могат да адаптират по най-добър начин своите продукти в областта на ТПОО;
  • осигуряване на лесен достъп до ТПОО със стратегическо използване на ИКТ, за да може целевата група постоянно да повишава квалификацията си с цел професионално израстване и по-висока удовлетвореност от работата си, което ще доведе до по-висока производителност и конкурентоспособност на предприятията;
  • осигуряване на по-добър достъп на целевата група до отворени образователни ресурси, за да може непрекъснато да подобрява уменията си в областта на НТИМ (наука, технологии, инженерство и математика), по-специално технологични и инженерни умения, за да може да реагира адекватно на промените в Индустрия 4.0, като по този начин укрепва позициите си в компанията и продължа кариерното си развитие;
  • популяризиране на активните методи на учене сред учителите от системата на ПОО - обърната класна стая, проблемно-базирано обучение и др., за да могат обучаемите да развиват своите преносими умения;
  • изграждане на тясно сътрудничество между компаниите в сектора на машиностроенето и мехатрониката, изследователските центрове и доставчиците на ПОО с цел подобряване на качеството, предлагането и достъпността на ТПОО за целевата група.