Image

ЗА ПРОЕКТА

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите кибер-физични системи в производството оказват силно влияние върху работната сила, особено върху инженерно-техническия персонал. Тези системи изискват нови хибридни екипи от „хора-машини“, в които техници и инженери трябва да анализират големи обеми от данни, да симулират производствени линии, да координират действията на роботи, да извършват техническа диагностика и ремонт на сложни автоматизирани системи. Данните обаче показват, че работниците в индустрията не са готови да се изправят пред новите реалности, тъй като им липсват „правилните“ знания и умения, които се изискват от четвъртата индустриална революция. Те се оказват недостатъчно квалифицирани, вследствие на което перспективите им за заетост и достъп до качествени работни места...

Image

КООРДИНАТОР: Технически Университет - Габрово, България

ПАРТНЬОРИ:

Image

България

 • Клъстер Тракия икономическа зона
 • Габровска търговско-промишлена палата

Полша

 • Технически ниверситет - Гданск, Поша
 • Регионална търговско-промишлена палата – Гданск
Image
Image

Гърция

 • Международен гръцки университет
 • Търговска камара – Кавала

Сърбия

 • Нишки университет
 • Сръбска търговска палата
Image

ДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Техници и в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
 • Инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

НЕДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

 • Обучители по ПОО;
 • Компании в сектор машиностроене и мехатроника;
 • Доставчици на ПОО, включително университети и палати.
Image

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ

 • Провеждане на онлайн проучване на дефицита в уменията на инженерно-техническия персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката и изготвяне на доклад, обобщаващ резултатите от проучването.
 • Инструментариум за обучение на учители по ПОО в областта на активното учене с цел повишаване на техните педагогически компетентности.
 • Създаване на платформа за активно учене на общността и мобилно приложение под формата на база данни с отворени образователни ресурси (ООР), включващи:
 • Учебен план за повишаване на квалификацията на техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
 • Учебни материали за 14 курса (PPT презентации, проблеми, свързани с индустрията, допълнителни интернет ресурси), базирани на методите на смесеното обучение (blended learning) и активно учене.
 • Платформа с проблеми за решаване, обвързани с индустрията, които ще се използват от обучителите по ПОО и обучаемите като практически задания в учебната фабрика.
 • Дискусионен форум за получаване на помощ от обучителите и за взаимопомощ между обучаемите.
 • Документи за проследяване и оценяване на придобитите знания.
Image

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

Техници и инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката

 • Подобрени умения, свързани с наука, технологии, инженерство и математика (НТИМ);
 • Подобрени универсални умения като аналитично/критично мислене, решаване на проблеми, комуникация;
 • По-лесен достъп до платформи за ТПОО (интернет базирани и мобилни), които отговарят по най-добър начин на техния начин на учене;
 • По-лесен достъп до образователни ресурси за повишаване на квалификацията;
 • Умение за бърза и адекватна реакция по отношение на бързите промени в областта на технологиите, свързани с индустрия 4.0;
 • Възможност за запазване на позицията в компанията и бъдещо кариерно развитие;

 

 

Обучители по ПОО

 • Подобрена педагогическа компетентност, свързана с овладяване на техниките за активно учене и стратегическо използване на ИКТ;
 • Умение за по-добра мотивация на обучаемите;
 • По-лесен достъп до ТПОО ресурси.

 

Компании в сектор машиностроене и мехатроника

 • Разбиране на специфичните нужди на инженерно-техническия персонал;
 • Квалифициран инженерно-технически персонал, готов да се справи с технологичните промени в сектора;
 • Възможност да отговорят адекватно на изискванията на индустрия 4.0 в дългосрочен план;
 • Потенциал за висок икономически растеж в дългосрочен план;

 

Доставчици на ПОО, включително университети и палати

 • Разбиране на специфичните нужди от ТПОО на инженерно-техническия персонал;
 • Достъп до платформи за ТПОО, които отговарят по най-добър начин на начина на учене на крайните потребители;
 • Достъп до образователни ресурси за повишаване на квалификацията;
 • Възможност да обучат обучителите по ПОО в методите и техниките на активно учене;
 • Възможност да предоставят ТПОО на компании, чиято цел е да отговорят на изискванията на индустрия 4.0 и на специфичните нужди на своите работници.