Image

ОПИС ПРОЈЕКТА

Индустриja 4.0 у пoтпунoсти трaнсфoрмишe прoизвoдни сeктoр у EУ наметајући свoj принцип дигитaлизaциje индустриjских прoцeсa. Кao рeзултaт тoгa, нoви сибeр-физички прoизвoдни систeми имajу jaк утицaj нa рaдну снaгу, пoсeбнo нa нивоу тeхничaра и инжeњeра. Oни зaхтeвajу нoвe хибриднe тимoвe, гдe би тeхничaри и инжeњeри трeбaлo дa aнaлизирajу вeликe кoличиинe информација, симулирajу прoизвoднe линиje, кooрдинишу рoбoтe, диjaгнoстикуjу /пoпрaвљajу слoжeнe aутoмaтизoвaнe систeмe. Пoдaци, мeђутим, пoкaзуjу дa зaпoслeни у индустриjи нису спрeмни дa сe суoчe сa гoрe нaвeдeнoм нoвoм рeaлнoшћу, jeр им нeдoстaje „прaвo“ знaњe/ вeштинe кoje зaхтeвa нoвo индустриjскo...

Image

КООРДИНАТОР: Технички универзитет у Габрову, Бугарска

ПАРТНЕРСТВО:

Image

Бугарска

 • Кластер Економске Зоне Тракија
 • Привредна комора Габрово

Пољска

 • Технички универзитет у Гдањску
 • Регионална привредна комора, Гдањск
Image
Image

Грчка

 • Интернационални хеленски универзитет
 • Привредна комора Кавала

Србија

 • Универзитет у Нишу
 • Привредна комора Србије
Image

НЕПОСРЕДНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

 • Техничари у сектору машиноградње и мехатронике;
 • Инжењери у сектору машиноградње и мехатронике.

ИНДИРЕКТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

 • VET тренери;
 • Компаније активне у сектору машиноградње и мехатронике;
 • Пружаоци стручног образовања, укључујући универзитете и коморе.
Image

ИЗЛАЗИ ПРОЈЕКТА

 • Спровођење анкете о дефициту вештина техничког и инжењерског особља у сектору машинства и мехатронике и писање Извештаја о партнерству на основу налаза истраживања дефицита вештина.
 • Вебинар о активном учењу за ВЕТ сврхе како би се повећала компетенција наставника у стручном образовању.
 • Платформа заједнице активног учења и њена мобилна апликација као база података отворених образовних ресурса која укључује:
  • Наставни план и програм за техничаре и инжењере за вишу стручност у сектору Машинство и Мехатроника;
  • 14 материјала за курсеве (ППТ презентације, проблеми повезани са индустријом и додатни Интернет ресурси) као отворени образовни ресурси, засновани на комбинованом и активном учењу;
  • Платформа заснована на проблемима релевантним за индустрију које ће наставници и ученици стручног образовања користити као задатке за вежбање у Фабрици учења;
  • Подршка наставника и вршњака у облику форума за дискусију;
  • Подручје оцењивања за процену стеченог знања.
Image

UTICAJ NA CILJNE GRUPE

Tehničari i inženjeri u sektoru mašinstva i mehatronike

 • Poboljšani STEM, posebno u tehnologiji i inženjerskim veštinama;
 • Poboljšane opšte veštine kao što su analitičko / kritičko razmišljanje, rešavanje problema, komunikacija;
 • Jednostavniji pristup TVET platformama za učenje (zasnovanim na Internetu i mobilnim uređajima) koje najbolje odgovaraju njihovim stilovima učenja;
 • Lakši pristup obrazovnim resursima koji će se koristiti za usavršavanje;
 • Sposobnost brzog i adekvatnog reagovanja na brze tehnološke promene Industrije 4.0 u odgovarajućem industrijskom sektoru;
 • Prilika za osiguranje položaja u kompaniji i budući razvoj karijere;

 

 

ВЕТ тренери

 • Побољшана наставна компетенција савладавањем техника активног учења и стратешким коришћењем ИКТ;
 • Способност за бољу мотивацију ученика;
 • Лакши приступ ресурсима ТВЕТ-а.

Предузећа у сектору машинства и мехатронике

 • Боља свест о специфичним потребама ТВЕТ-а њихових инжењера;
 • Квалификовани техничари и инжењери спремни да одговоре на брзе технолошке промене у сектору;
 • Могућност дугорочног адекватног испуњавања захтева Индустрије 4.0;
 • Потенцијал дугорочног већег економског раста.

Пружаоци стручног образовања, укључујући универзитете и коморе

 • Боља свест о специфичним ТВЕТ потребама инжењерског и техничког особља запосленог у сектору;
 • Приступ ТВЕТ платформама за учење које најбоље одговарају стиловима учења крајњих корисника;
 • Приступ образовним ресурсима који ће се користити за усавршавање;
 • Могућност за обуку својих наставника о активним алатима за учење;
 • Могућност пружања ТВЕТ-а компанијама које одговарају захтевима Индустрије 4.0 и специфичним потребама за учењем њихових запослених.