Που απευθύνεται το πρόγραμμα

 

blog3ΑΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

  • Τεχνικοί στον τομέα της Μηχανικής Κατασκευής και Μηχατρονικής;
  • Μηχανικοί στον τομέα της Μηχανικής Κατασκευής και Μηχατρονικής.

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

  • Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ);
  • Εταιρείες στον τομέα Μηχανολογικής και Μηχατρονικής;
  • Πάροχοι ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων Πανεπιστημίων και Επιμελητηρίων.

 

 

Στόχοι

 

blog3

Ανάπτυξη μιας Ενεργής Μαθησιακής Κοινότητας για Αναβαθμιση Τεχνικών και Μηχανικών στον τομέα της Μηχανουργίας και της Μηχατρονικής, με στόχο:
• ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για τις ειδικές ανάγκες της ΤΕΕΚ του τεχνικού και μηχανικού προσωπικού στον τομέα της Μηχανουργίας και της Μηχατρονικής, ενός από τους πιο ευάλωτους σε σχέση με το έλλειμμα δεξιοτήτων του κλάδουτης Βιομηχανίας 4.0, ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν καλύτερα τις προσφορές τους για ΤΕΕΚ
• Παροχή εύκολης πρόσβασης στην ΤΕΕΚ, όπου οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται πιο στρατηγικά, έτσι ώστε η ομάδα-στόχος να μπορεί συνεχώς να αναβαθμίζει τις δεξιότητές της για επαγγελματική ανάπτυξη και μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία της, με αποτέλεσμα την υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της εταιρείας
• Παροχή καλύτερης πρόσβασης της ομάδας-στόχου σε ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, ώστε να αναβαθμίζουν συνεχώς τις STEM δεξιότητές τους, ιδίως τις δεξιότητες τεχνολογίας και μηχανολογίας, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται επαρκώς στις αλλαγές του κλάδου της Βιομηχανίας 4.0, διασφαλίζοντας έτσι τις θέσεις τους στην εταιρεία και επιδιώκοντας την εξέλιξη της σταδιοδρομίας
• Προώθηση ενεργητιών μεθόδων μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών ΤΕΕΚ - αντίστροφη τάξη, μάθηση βάσει προβλημάτων κ.λπ. ώστε να αναπτυχθούν οι γενικές δεξιότητες των μαθητών
• Δημιουργία ισχυρής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων στον τομέα της Μηχανουργίας και Μηχατρονικής, των ερευνητικών κόμβων και των παρόχων ΤΕΕΚ ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα, η προσφορά και η προσβασιμότητα της ΣΤΕΕΚ στις ομάδες-στόχους.

 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΕΡΓΟΥ

project background1

Η Βιομηχανία 4.0 μεταμορφώνει πλήρως τον μεταποιητικό τομέα στην ΕΕ επιβάλλοντας την αρχή της ψηφιοποίησης των βιομηχανικών διεργασιών. Ως αποτέλεσμα, τα νέα συστήματα παραγωγής που συνδυάζουν φυσική παραγωγή και διαδίκτυο έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο εργατικό δυναμικό, ειδικά στους τεχνικούς και τους μηχανικούς. Απαιτούν νέες υβριδικές ομάδες «ανθρώπων-μηχανών», όπου οι τεχνικοί και οι μηχανικοί πρέπει να αναλύουν μεγάλα δεδομένα, να προσομοιώνουν γραμμές παραγωγής, να συντονίζουν ρομπότ, να διαγιγνώσκουν / να επισκευάζουν πολύπλοκα αυτοματοποιημένα συστήματα. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι υπάλληλοι της βιομηχανίας δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις παραπάνω νέες πραγματικότητες, καθώς δεν διαθέτουν τις «σωστές» γνώσεις / δεξιότητες που απαιτούνται από το νέο βιομηχανικό περιβάλλον, δηλαδή δεν είναι ειδικευμένοι, περιορίζοντας έτσι τις προοπτικές απασχολησιμότητας και την πρόσβαση σε ποιοτικές θέσεις εργασίας. Η έρευνα δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας επισημαίνει ότι το 43% των ενήλικων εργαζομένων έχουν πρόσφατα βιώσει αλλαγές στην τεχνολογία που χρησιμοποιούν στην εργασία και το 47% έχει δει αλλαγές στις μεθόδους εργασίας τους. Περίπου 1 στους 5 θεωρεί πολύ πιθανό ότι πολλές από τις δεξιότητές του θα είναι ξεπερασμένες τα επόμενα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ανάγκες, τη συνάφειά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την έκτακτη ανάγκη σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την υψηλή ζήτηση ευέλικτου συνεχούς Μετασχηματισμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για λογαριασμό εταιρειών στις περιφέρειες εταίρους, ιδρύθηκε μια κοινοπραξία 4 πανεπιστημίων, 4 Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και ενός παρόχου ΕΕΚ από την Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Πολωνία και την Σερβία, προκειμένου να αναπτύξει μια Ενεργή Κοινότητα Μάθησης για την Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Τεχνικών και των Μηχανικών στον τομέα της Μηχανικής Κατασκευής και Μηχατρονικής.