ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Προσδιορισμός αναγκών δεξιοτήτων τεχνικών και μηχανικών που απασχολούνται στον τομέα της Μηχανικής Κατασκευής και της Μηχατρονικής.

1. όνομα επιχείρησης;

Invalid Input

2. Προσδιορίστε τον τύπο της εταιρείας σας σε σχέση με το μέγεθός της;

Invalid input!

3. Σε ποια τεχνικά πεδία στα οποία οι υπάλληλοί σας κατέχουν θέσεις χειριστή μηχανημάτων, ρυθμιστή, τεχνικού μηχανημάτων, αυτόνομων ομάδων εργασίας ή παρόμοιων θέσεων (που δεν απαιτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση) πρέπει να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους;

Invalid Input

4. Σε ποιους τεχνικούς τομείς στους οποίους οι υπάλληλοί σας που κατέχουν θέσεις μηχανικού συντήρησης, μηχανικού συστημάτων, μηχανικού σχεδιασμού ή παρόμοιες θέσεις (που απαιτούν τριτοβάθμια εκπαίδευση) πρέπει να βελτιώσουν την εκπαίδευσή τους;

Invalid Input

5. Σε ποιες δεξιότητες οι παραπάνω εργαζόμενοι πρέπει να βελτιωθούν;

Invalid Input

Invalid Input

6. Ποια μεθοδολογία εκμάθησης προτιμάτε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των υπαλλήλων σας;